Ez a kérdőív elsősorban önismereti tapasztalatszerzésre ad alkalmat.
 

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

Kitöltési útmutató

Az alábbiakban 20 skálát láthat, három témakörben: Gondolkodás - Viselkedés - Érdeklődés

Mindegyik skálán jelölje meg azt a számot, amiről az önismerete alapján úgy gondolja, hogy a leginkább jellemző Önre az adott tulajdonság vonatkozásában. (Valamenyi skálánál a leírásban megtalálja az alcsony és magas számok jelentését.)

Mindegyik skála fölé képzeljen el egy úgynevezett "normál eloszlás" görbét. Az egyes értékekhez hozzárendelhető egy előfordulási gyakoriság is, ami azt mutatja meg, hogy 100 magyar dolgozó ember közül statisztikailag hány emberre jellemző az adott érték. 

Segíthet a döntésben az is, ha mérlegeli, hogy az átlaghoz képest hová sorolja önmagát. Ha átlagosnak tartja magát az adott tulajdonság vonatkozásban, akkor valahol a középső számok tájékán jelölje be valamelyiket, ha úgy érzi Ön eltér az átlagtól, akkor inkább a szélső értékek közül válasszon!

------------------------------------------------------------------------------------

12345678910
------------- Tanulási kapacitás – az új ismeretek befogadásának képessége, az elvont gondolkodás sebessége, a probléma megoldás képességének mércéje. Magas pontszám: Adatok és szavak segítségével könnyedén tud összefüggéseket kifejezni. Gyorsan alkalmazkodik. Könnyen megtanulja egy új munkakör követelményeit. Alacsony pontszám: Inkább a rutin feladatokat végzi, tárgyakkal kapcsolatos konkrét dolgokról gondolkodik szívesebben. Ismétléssel, tapasztalati úton, közvetlen iránymutatással tanulja meg az új követelményeket.
-------------Szókincs terjedelme – a szóbeli kifejezőkészség, a szabatos szóhasználat, az írásbeli és szóbeli kommunikáció pontosságának mércéje. Magas pontszám: Bő szókincse birtokában, sokszor „elbeszél” mások feje felett. Szűk időkorlátok között is pontosan kommunikál. Szóban és írásban pontosan elemzi az összefüggéseket. Alacsony pontszám: Szűkebb szókinccsel, gyakran homályosan, pontatlanul, lassan fejezi ki magát beszédben, írásban. Nem kérdez, ha nem érti a másikat.
-------------Szöveg megértés – a problémás helyzetek többsíkú megvitatására, írott anyagokból való információgyűjtésre, következtetések levonására való képesség mércéje. Magas pontszám: Gyorsan és pontosan megérti a szóbeli információt. Rutinszerű problémák megoldását fárasztónak érzi. Jól tud szövegekből információt gyűjteni, majd következtetéseket levonni, és azok alapján dönteni. Alacsony pontszám: Nehezen gyűjt információt, lassan látja át az összefüggéseket. Nem szívesen ír vagy beszél nehezen megfogható dolgokról.
-------------Számolási jártasság – a számokban kifejezett információ feldolgozásának, matematikai megoldások alkalmazásának sebessége, a számokban történő kommunikációra való képesség mércéje. Magas pontszám: Nagy biztonsággal végez számításokat. Gyorsan dönt a számokban kifejezett információ birtokában. Könnyen talál megoldást matematikai problémákra. Alacsony pontszám: Segédeszközökre van szüksége a számoláshoz. Nehezére esnek a matematikai feladatok.
-------------Számok értelmezése – a problémák megoldásánál, érvelésnél, a számok, adatok helyes használatának, és az elvont gondolkodásra való képességnek a mércéje. Magas pontszám: Gyakran használ érveléseiben számokat, statisztikai következtetéseket, átlátja, könnyedén dolgozza fel az új számszerű információt, ügyesen szemlélteti a trendeket. Alacsony pontszám: Szívesen mellőzi a számokat a döntések meghozatalánál. Csak egyszerű matematikai műveleteket használ a problémamegoldáshoz. Nehezen vonja le a számokból adódó következtetéseket.

------------------------------------------------------------------------------------

12345678910
-------------Energiaszint – a teljesítőképesség, tenni akarás, aktivitás, állóképesség, gyorsaság, a rendelkezésre álló idő kihasználás képességének mércéje. Magas pontszám: Tud kockáztatni, keresi a kihívásokat, fáradhatatlanul, kezdeményezően, eredmény-orientáltan, belülről motiváltan dolgozik. Alacsony pontszám: Nyugalommal, türelemmel, módszeresen, folyamat-orientáltan dolgozik.
-------------Önérvényesítés – a magabiztosságra, befolyásolásra, másokért, ügyekért való felelősségvállalásra, vezetői szerepvállalásra való képesség mércéje. Magas pontszám: Versengően, eredményekre összpontosítva, vezető szerepet vállalva, az embereket, a helyzetek alakulását kézben tartva dolgozik. Alacsony pontszám: Inkább másokat követve, a vezetését, az ellenőrzést elfogadva dolgozik.
-------------Társas kapacitás – a társaságra való igény, a rugalmasság, önuralom, kapcsolatépítés képességének mércéje. Magas pontszám: Másokkal szorosan együttműködve, csoportban, a jó hangulatot igényelve, emberközpontúan dolgozik. Alacsony pontszám: Inkább egyéni erőfeszítéssel, egyedül, társas kapcsolatokat mellőzve, formális, távolságtartó, üzleties stílusban dolgozik.
-------------Szabálykövetés – a külső korlátok, előírások, hagyományos gondolkodásmód elfogadásának, a felelősségtudat és stabilitás mércéje. Magas pontszám: a szabályokat, a vezető által megszabott előírásokat, kereteket megtartva felelősségtudóan, lelkiismeretesen, fegyelmezetten, együttműködően dolgozik. Alacsony pontszám: Egyéni gondolkodásmóddal, a szokásokat, szabályokat, az eredménytelen gyakorlatot megkérdőjelezve dolgozik.
-------------Hozzáállás – az emberekkel, helyzetekkel kapcsolatos bizakodás, a mások felé való nyitottság, felszabadultság, előítélet mentesség mércéje. Magas pontszám: Pozitív beállítottsággal, elfogadóan, az emberekben megbízva dolgozik. Alacsony pontszám: Kételkedően, elégedetlenségét kimutatva, gyanakvóan, másokat kritikusan szemlélve dolgozik.
-------------Döntésképesség – a döntésekhez szükséges információk feldolgozására, az időnyomás tűrésére és kockázat vállalására való képesség mércéje. Magas pontszám: A rendelkezésre álló információk alapján időben, túlzott mérlegelés, fontolgatás nélkül, gyorsan, a kockázatokat felvállalva, impulzívan dönt. Alacsony pontszám: Támaszt várva a vezetőtől, társaitól, elemezgetésre hajlamosan, módszeresen, lassan hoz döntéseket.
-------------Alkalmazkodás – a felelősségtudat, a barátságosság, a mások igényeire, jó közérzetére való odafigyelés képességének mércéje. Magas pontszám: A szociális normákat betartva, fegyelmezetten, együttműködően, harmonikusan, szeretetre méltó módon végzi munkáját. Alacsony pontszám: Zárkózottságot mutatva, néha kellemetlenkedően, a konfliktusokat, mások nemtetszését is vállalva, érdekeit szem előtt tartva végzi munkáját.
-------------Függetlenség – az önállóságra, önbizalomra, saját munkastílus kialakítására, döntési szabadság kivívására való képesség mércéje. Magas pontszám: A saját útját járva, kalandvágyóan, másokat nem követve, saját célkitűzései szerint dolgozik. Alacsony pontszám: A támogatást, irányítást másoktól várva, óvatosan, visszahúzódóan, az irányítást, ellenőrzést elfogadva, kiszámíthatóan dolgozik.
-------------Objektív értékítélet – a racionalitás, az objektivitás iránti érzék, a logikus érveken alapuló döntéshozatalra való képesség mércéje. Magas pontszám: A megfigyelhető tényeken alapuló, logikus, érzelemmentes munkamódban dolgozik. Alacsony pontszám: Az ösztöneire, a megérzéseire hallgatva, szubjektív nézőpontokat figyelembe véve dolgozik.

------------------------------------------------------------------------------------

123456
-------------Vállalkozói érdeklődés – a meggyőzéssel, mások befolyásolásával, kockázatvállalással járó munkakörök iránti érdeklődés mércéje.
-------------Pénzügyi/adminisztratív érdeklődés - a számadatokkal, üzleti rendszerekkel, adminisztratív folyamatokkal összefüggő munkakörök iránti érdeklődés mércéje.
-------------Humán szolgáltatás iránti érdeklődés – embertársaknak, munkatársaknak, ügyfeleknek nyújtott segítségben való érdekeltség, a róluk való gondoskodás iránti érdeklődés mércéje.
-------------Szakmai-tudományos érdeklődés – a tudásalapú kutatómunka, műszaki feladatok megoldása iránti érdeklődés mércéje.
-------------Mechanikai érdeklődés – a szerszámokkal, gépek, járművekkel, eszközök, felszerelések használatával járó, vagy szabadban végezhető tevékenységek iránti érdeklődés mércéje.
-------------Kreatív érdeklődés – a képzelőerő, eredeti ötletek, esztétikai érzék, újító képzelet hasznosítását igénylő munkakörök iránti érdeklődés mércéje. 
Scroll to Top